Informare măsuri de mediu și climă – PNDR 2014-2020

     Pentru perioada de programare 2014-2020 s-a pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noua măsură de agro-mediu şi climă (Măsura 10) a PNDR 2014-2020, aceasta fiind implementată în România începând cu anul 2015.

     Pentru evaluarea impactului plăţilor de agro-mediu şi climă în România, MADR prin DGDR – AM PNDR a implementat pe parcursul anului 2015 un proiect finanţat prin componenta de Asistenţă Tehnică a PNDR, cu scopul stabilirii nivelului de referinţă din perspectiva evaluării stării de conservare a pajiştilor permanente situate în zonele eligibile pentru pachetele măsurii de agro-mediu, aplicabile pe terenurile agricole cu categoria de folosinţă pajişti permanente. Astfel, prin monitorizări ulterioare care vor fi realizate pe perioada de implementare a măsurilor de mediu finanţate prin FEADR va putea fi analizată evoluţia stării de conservare a pajiştilor permanente situate în zonele eligibile pentru pachetele măsurii de agro-mediu, bazată pe o analiză a evoluţiei speciilor de plante specifice pajiştilor cu înaltă valoare naturală din România.

     Unul din rezultatele implementării studiului amintit anterior a constat în elaborarea şi publicarea unor broşuri adresate atât beneficiarilor plăţilor de agro-mediu şi utilizatorilor de pajişti permanente situate în zonele cu înaltă valoare naturală, cât şi funcţionarilor din cadrul instituţiilor implicate în implementarea măsurilor de mediu şi climă (APIA şi AFIR) care verifică respectarea cerinţelor prevăzute de aceste măsuri ale PNDR 2014-2020.

     Astfel, broşura conţinând speciile de plante indicatoare pentru pajiştile cu valoare naturală ridicată, vine în sprijinul utilizatorilor de pajişti permanente cu scopul evaluării valorii de mediu a acestor suprafeţe, dar şi cu scopul stabilirii oportunităţii deschiderii unor angajamente de agro-mediu şi climă pe suprafeţele de pajişti deţinute. În această broşură este prezentat succint conceptul de înaltă valoare naturală a terenurilor agricole, precum şi o descriere a tipurilor de habitate de pajişti din perspectiva diversităţii floristice. Broşura cuprinde şi informaţii referitoare la descrierea, distribuţia (în funcţie de condiţiile de relief şi climă) şi specificitatea unor specii comune de plante, din perspectiva valorii de mediu pe care acestea o indică.

     Broşura conţinând speciile de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor, asigură atât sprijinul pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă pentru realizarea unei auto-evaluari a gradului în care practicile agricole adoptate în cadrul fermei răspund obiectivelor de mediu urmărite, cât şi sprijinirea funcţionarilor din cadrul instituţiilor implicate în verificarea respectării angajamentelor deschise în cadrul acestor măsuri să valideze prin metode alternative orientate către rezultat constatările rezultate în cadrul controalelor efectuate pe teren. Pentru aceasta, broşura conţine o descriere succintă a conceptului de înaltă valoare naturală, dar şi o prezentare a speciilor care pot fi utilizate ca indicatori pentur stabilirea tipului de management aplicat pe pajiştile permanente, cu accent pe descrierea speciilor, distribuţia în funcţie de condiţiile de relief şi climă, dar şi pe toleranţa acestora la diferite moduri de management (cosit, păşunat, utilizarea îngrăşămintelor sau a amendamentelor, specificitatea pe terenuri utilizate intensiv sau extensiv, etc.).